1 — Nishi-Ikebukuro, Toshima City, Tokyo

1 — Along a rail line in Nishi-Ikebukuro, Toshima City, Tokyo


2 — Higashi-Ikebukuro, Toshima City, Tokyo

2 — Beside an elevated expressway in Higashi-Ikebukuro, Toshima City, Tokyo


3 — Mejirodai, Bunkyo City, Tokyo

3 — On a residential street in Mejirodai, Bunkyo City, Tokyo